Kommunalt vann til øya – sikkerhet og vekst!

Kjære fastboende, gårdbrukere og fritidsboligeiere på Ytterøy

«Kommunalt vann til øya – sikkerhet og vekst»

Som tidligere informert om er det nedsatt en forprosjektgruppe under Ytterøyutvalget som jobber med utredning av kommunalt vann til øya. Denne gruppa kalles «Vanngruppa».

Som mange av dere har sett har saken med kommunalt vann vært oppe i formannskapet 15.06.22 og i kommunestyret 22.06.22 der det ble besluttet videre utredning. Kommunen ønsker at Vanngruppa kartlegger hvor mange grunneiere som ønsker å koble seg til kommunalt vann.

Vi håper alle grunneiere ser fordelene med å få innlagt kommunalt vann, både nå og i fremtiden. De siste årene har grunnvannsstanden på øya vår sunket betraktelig og flere har allerede opplevd dårlig tilsig eller brakkvannsinnsig i brønner som tidligere har vært problemfrie. Trygg vannforsyning er veldig viktig for alle som driver med husdyrhold på øya, i tillegg til både nåværende og fremtidig næringsutvikling, fastboende og fritidsboligeiere – både for denne og kommende generasjoner. Trygg vannforsyning er ikke minst også viktig for tilflytning og verdiutviklingen for eiendommene våre.

Vi mener at vi må gripe den muligheten vi har nå, det kan bli lenge til neste gang dette kommer opp igjen, og kanskje er det da for sent.

Eksisterende vannforsyninger

Vanngruppa har stor forståelse for at mange av grunneierne har investert store summer, kanskje også ganske nylig, og pr. i dag har en trygg, stabil og god vannforsyning -kanskje også med reservevannsløsning i bakhånd. Det vil fortsatt være mulig å bruke eksisterende vannforsyning til denne er avskrevet selv om man er tilkoblet kommunalt vann. Årlig fastgebyr pr.2022 er 802kr pr.år + mva for enebolig. Forbruksavgift 11,70kr/m3 + mva. Andre satser kan gjelde for fritidsboliger og gårder, henviser til Levanger kommunes hjemmesider.

Så hvis brønnen blir tørr, strømmen går,  pumpa ryker eller man får utfordringer med vannkvaliteten så kan man bruke av det kommunale vannet.

NB! Hvis man er tilkoblet både kommunal og privat vannforsyning må disse ha 2 separate røropplegg eller godkjent tilbakeslagsventil for å unngå faren for å blande privat vannforsyning inn i det kommunale vannet.

 

Prosjektmodell

Kommunen har utført et godt foreløpig utredningsarbeid der det er utredet flere ulike alternativer til vannforsyning til øya via sjøkabel. Planen er at kommunen vil stå for utbygging av sjøkabel til og med høydebasseng. Videre utbygging er tenkt å tas hånd om ved å opprette et lokalt Vasslag, organisert i et Samvirkeforetak som opphører og blir overtatt av kommunen når prosjektet er fullført. Dette forutsetter tett dialog mellom Vasslaget og kommunen slik at alle retningslinjer blir fulgt ved utbyggingen.

 

Priser

Vi har forståelse for at mange stiller spørsmål til hva dette vil koste. I tillegg til kommunens satser for årlig fastgebyr og forbruksavgift vil det bli en tilknytningsavgift. På nåværende tidspunkt ber vi om forståelse for at vi ikke har dette klart da det er avhengig av hvor mange som blir med. Foreløpige beregninger med de forutsetningene som ligger til grunn i dag ligger i størrelsesorden 20.000kr pr.abbonent ved stor nok oppslutning (95%+).

 

Veien videre – kartlegging

Som tidligere nevnt har vi i Vanngruppa fått i oppdrag fra kommunen å kartlegge hvor mange som er interessert i å koble seg på kommunalt vann. Merk at dette på nåværende tidspunkt IKKE er bindende på noen måte! Dette infoskrivet er derfor en start på denne kartleggingen. Ta kontakt med en av oss i vanngruppa om du som grunneier på Ytterøy stiller deg positiv eller negativ til å koble din eiendom til kommunalt vann. Frist for tilbakemelding 01.09.22.

 

Hilsen fra oss i vanngruppa

 

Kontaktinfo: ytteroyvann@yahoo.com

Arnstein Holmli, leder –  tlf.932 62 551                                                           Kjell Vandsvik

Tor Ivar Barstad, sekretær                                                                                Oddbjørn Berg

Svenn-Robert Grande                                                                                        Kristin Haugdahl Nøst